OLYMPUS   A22001A     12度  电切镜维修

时间:2019-6-4 10:50:59浏览次数:1964分享至:

OLYMPUS   A22001A     12度  电切镜维修
检测结果:
1.图像模糊不清;
2.透镜镜棒断裂6支;
3.物镜磨损,眼罩内玻璃有异物;
4.外管有凹痕;
5.光纤断丝约20%;
维修方案:
更换6支镜棒,修复物镜组,清洁并调整光学系统。

技术支持:讯博网络